Karar Sayısı: 4417

2 Nisan 2021 tarihinde Bakü’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

24 Ağustos 2021

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
arasında Dijital Ticaret alanında İşbirliği Hakkında
MUTABAKAT ZAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, bundan böyle “Taraflar” olarak adlandırılacaklardır,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasını anımsayarak,
Sınır ötesi mal ve hizmet ticaretini arttırmak için teknoloji tarafından sağlanan yeni fırsatları tanıyarak,

Toprakları arasındaki yeni taşımacılık güzergâhları ve bağlantılarına ilişkin son gelişmeleri dikkate alarak,

Daha yakın bağlar geliştirmek ve her iki Tarafın vatandaşları için daha fazla kapsayıcılık ve refah sağlamak adına ikili mal ve hizmet ticaretini daha da fazla artırmak ve kolaylaştırmak arzusuyla,

4’üncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin ticaretle ilgili süreçleri ve düzenlemeleri kolaylaştırma ve iyileştirmedeki rolünü kabul ederek ve dijital çağda ticareti ilerletme ortak amacını paylaşarak,

Ticareti kolaylaştırmada dijitalleşmenin artan önemini vurgulayarak ve ekonomilerinin dijital dönüşümlerine katkıda bulunmayı ve kağıtsız ticaretin gelişimini daha da teşvik etmeyi temenni ederek,

İkili ticaret hacmi ve kalitesindeki artışın bölgesel ticari ilişkilere ve Tarafların kendi ülkeleri üzerinden üçüncü pazarlara erişimine olumlu etkisi olduğunu kaydederek,
işbu Mutabakat Zaptının, gelecekte aralarında bir Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başlatılması imkânının araştırılmasına vesile olacağı anlayışıyla,

Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:

Madde 1

Amaçlar ve Prensipler

1. İşbu Mutabakat Zaptının amacı, işbu Mutabakat Zaptının amaçları doğrultusunda ticaretin dijitalleşmesi ve Tarafların ülkeleri içinde ve Taraflar arasında malların ve hizmetlerin dijital yollarla ticareti anlamına gelen dijital ticaretin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini teşvik etmektir.

2. İşbu Mutabakat Zaptı, Madde 4’te atıf yapılan temas noktaları arasında etkin bir iletişim mekanizması ve dijital ticarette işbirliği için hukuki çerçeve kurmayı amaçlamaktadır.

3. Taraflar; eşitlik, açıklık, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda temelinde çalışarak işbirliği yapmayı kabul eder.

Madde 2

İşbirliği Yöntemleri

Madde 3’te belirtilen alanlarda işbirliği, özellikle, ancak münhasıran olmamak şartıyla, aşağıdakiler vasıtasıyla gerçekleştirilir:

a) dijital ticaret açığı değerlendirmesi de dahil olmak üzere ortak çalışmalar yürütmek ve ortak raporlar hazırlamak;

b) bilgilendirici toplantılar, çalıştaylar ve seminerler düzenlemek;

c) ikili ticaretin belirli alanlarında dijital çözümlerin uygulamaları için pilot projeler dahil olmak üzere ortak projeler ve programlar geliştirmek ve uygulamak;

d) personelin eğitimi, kapasite geliştirme ve ülkelerinde dijital okuryazarlığı arttırmak;

e) çalışma ziyaretleri, elektronik yazışma ve video-konferanslar yoluyla ilgili tecrübe ve bilgi paylaşımı yapmak;

f) kamu-özel diyalogları kurmak.
Madde 3

İşbirliğinin Kapsamı

1. Taraflar, diğerlerinin yanı sıra, aşağıda belirtilen alanlarda Madde 2’de atıfta bulunulan işbirliği yöntemlerini tesis etmek için, fırsatları araştırmayı kabul eder:

a) dijital ticaretle ilgili alanlarda mevzuatın iyileştirilmesi ve uygulanması;

b) ticaretin kolaylaştırılması ve dijitalleşme için Nesnelerin İnterneti, Blok zincir, Robotik ve Bulut Bilişim, Büyük Veri analitiği, Yapay Zeka ve diğer 4’üncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin uygulama olanaklarını araştırmak;

c) gümrük kontrolü ve güvenlik sistemlerinde yapay zeka uygulama olanaklarının araştırılması dahil olmak üzere gümrük ve sınır düzenleme süreçlerinin basitleştirilmesi;

d) ulusal tek pencerelerin karşılıklı çalışabilirliğini sağlama ihtimalinin araştırılması;

e) e-ticaret standartlarının uygulanması ve/veya geliştirilmesi;

f) mal ve hizmetlerin dijital yollarla ticareti;

g) sosyal-medya ve kısa-video pazarlaması dahil olmak üzere yeni pazarlama modelleri;

h) ticaretle ilgili veri ve dokümanların elektronik yolla değişimi ve kabulü;

i) e-imza sertifikaları ile bireyler ve işletmeler için dijital kimliklerin karşılıklı tanınması;

j) e-Phyto sertifikalar dâhil olmak üzere e-sertifikaların tanıtımı ve karşılıklı tanınması;

k) gümrük vergileri ve harçların dijital ödemeleri, e-fatura ve ticaretin finansmanının dijitalleşmesi;

l) kırsal e-ticaretin geliştirilmesi yoluyla yoksulluğun azaltılması;

m) kargo elleçleme sistemleri, depolar ve ikmal merkezleri dahil olmak üzere dijital lojistik ve tedarik zinciri yönetimi;

n) posta gönderilerinin takibi ve izlenmesi;

o) gümrük işbirliği yoluyla risklerin kontrolü;

p) ihracatı geliştirme ve kolaylaştırma platformları ile ortak ticaret portalı başlatma imkanının araştırılması;

q) dijital ticarette tüketici haklarının korunması;

r) siber güvenlik ve veri mahremiyeti;

s) dijital okuryazarlığın geliştirilmesi;

t) dijital ticaret ve ekonomi ile ilgili diğer alanlar.
2. Taraflar, dijital ticarete yönelik engelleri kaldırmak ve kendi ülkelerinde sınır ötesi dijital ticarete yol açacak elverişli koşullar ve altyapıyı oluşturmak için işbirliği yapacaktır.

3. Toprakları arasında yük taşımacılığını kolaylaştırmak için, Taraflar e-TIR sisteminin uygulanmasında işbirliği yapacak ve Taraflar, topraklarını bağlayan ulaşım güzergahlarındaki demiryolu taşımacılığını kolaylaştırmak için çaba göstereceklerdir.

4. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında mevcut ve yeni açılan koridorlar yoluyla bağlantıyı daha da kolaylaştırmak için dijital altyapının kurulmasında işbirliği yapacaktır.

5. Taraflardan her biri, yatırım akımlarını kolaylaştırmak için çaba gösterecek ve ayrıca kendi ülkelerinde, diğer Tarafın dijital ticaretle ilgili alanlardaki doğrudan yatırımları ve yatırımcılarına destek sağlamak için işbirliği yapacaktır.

6. Taraflar, Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin sınır ötesi dijital ticaret eko-sistemine entegrasyonunu desteklemek dâhil olmak üzere kendi ülkelerinde dijital ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler arasında işbirliğini teşvik edecektir.

Madde 4

Temas Noktaları ve Bilgi Değişimi

1. İşbu Mutabakat Zaptı kapsamındaki herhangi bir konuda Taraflar arasında iletişimi kolaylaştırmak için, Taraflar aşağıdaki temas noktalarını kurmuşlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına: Ticaret Bakanlığı veya onun halefi; ve

b) Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti adına: Ekonomi Bakanlığı veya onun halefi.
2. Her bir Tarafın temas noktası, ilgili paydaşlarının iç koordinasyonu ve Taraflar arasındaki iletişimi sağlamakla ve aynı zamanda kendi ulusal mevzuatı uyarınca mümkün olduğu ölçüde diğer Tarafa bilgi sunmakla sorumludur.

3. Bu maddede atıfta bulunulan temas noktaları, işbu Mutabakat Zaptının uygulanması ve İzlenmesinin, Eylem Planı gibi, yolları ve mekanizmalarını belirlemekle sorumludur.

4. Her bir Taraf, temas noktasındaki herhangi bir değişikliği diğer Tarafa zamanında bildirmeyi kabul eder.

Madde 5

Finansman

İşbu Mutabakat Zaptı, Taraflara, ulusal mevzuatları veya uluslararası hukuk kapsamında hiçbir bir mali yük getirmez. Her bir Taraf, Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, işbu Mutabakat Zaptı kapsamındaki faaliyetler, projeler ve programlardan doğan kendi masraf ve giderlerini karşılayacaktır.

Madde 6

Hukuki Etki

İşbu Mutabakat Zaptı, Tarafların, taraf oldukları diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

Madde 7

Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu Mutabakat Zaptının yorumlanması veya uygulanmasından doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık Taraflar arasında müzakereler ve istişareler yoluyla çözümlenecektir.

Madde 8

Nihai Hükümler

1. İşbu Mutabakat Zaptı, işbu Mutabakat Zaptının yürürlüğe girmesi için gerekli olan ilgili iç prosedürlerinin tamamlandığını teyit eden son yazılı bildirimin Taraflarca diplomatik kanallar aracılığı ile alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

2. İşbu Mutabakat Zaptı, ilk olarak üç yıllık bir süre boyunca yürürlükte kalacaktır. Geçerliliği, müteakip üç yıllık süre için, Taraflardan biri tarafından sona erme tarihinden altı ay önce diplomatik kanallar aracılığıyla yazılı olarak sona erdirilmediği takdirde, kendiliğinden uzatılacaktır.

3. İşbu Mutabakat Zaptı’nın feshi, her iki Tarafın da üzerinde anlaştığı proje ve programların uygulanmasını etkilemeyecektir.

4. İşbu Mutabakat Zaptı, her iki Tarafın karşılıklı rızası ile yazılı bir şekilde değiştirilebilir. Değişiklikler, işbu Maddenin birinci paragrafında öngörülen aynı hukuki prosedürlere uygun olarak yürürlüğe girecektir.

İki orijinal kopya olarak Türkçe, Azerbaycan ve İngilizce dillerinde, tüm metinler eşit derecede muteber olmak üzere, 2 Nisan 2021 tarihinde Bakü’de imzalanmıştır. Yorum farklılıkları olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Adına Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Adına
Ruhsar PEKCAN
Ticaret Bakanı Mikayıl CABBAROV
Ekonomi Bakanı